Bestyrelsesmøde i København 25. april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde i København, lørdag den 25. april 2015.

Tilstede: Frank Kieffer, Holger Fischer, Ole Larsen

Afbud: Bent H. Nielsen.

 

Dagsorden:      1. Velkomst
                             2. Beretning ved formanden
                             3. Regnskab ved kassereren
                          4. Optagelse af nye medlemmer
                             5 . Aktiviteter
                             6. Nye medlemmer i 2016
                          7. Indkomne forslag
                          8. Næste årsmøde
                          9. Eventuelt

Ad.1. Holger Fischer bød velkommen til mødet. (i Bent H. Nielsen`s fravær)                   

Ad.2. Holger havde fået tilsendt materiale til hjælp til beretning til årsmøde 2015.
           Bent H. Nielsen kunne ikke deltage på grund af Guldbryllup

Ad.3. Ole Larsen berettede om kontingentindbetalinger, afbud og betaling til Hotellet.

Ad.4. De indstillede Preben Kristoffersen, Udtrådt af 3f. for år tilbage.
                                    Tony Vefling Petersen, takkede nej på grund af sygdom
                                    Kjeld H. Jensen meldte afbud på grund af sygdom.

Ad.5. Ole Larsen omtalte diverse aktiviteter som bliver fremlagt til årsmødet

AD.6. Forslag tilindstillinger blev:
                                       Herbert Müller- Takker nej
                                       Kim Nielsen
                                       John Bondebjerg

AD.7. Der var ingen indkomne forslag

AD. 8. Holger Fischer foreslog Oksbøl i 2016

AD. 9. Intet

 

Referent: Ole Larsen

Bestyrelsesmøde i Kolding 15. sept. 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i 3F. Kolding, mandag den 15. september 2014.

Tilstede var: Bent H. Nielsen - Holger Fischer - Frank Kieffer og Ole Larsen.

Dagsorden:

1.        Velkomst

2.        Godkendelse af referat fra sidste bestyrelses møde

3.        Formandens beretning

3a.  Evaluering af årsmøde i Hirtshals

       Samt rundvisning på Claus Sørensens frysehus i Hirtshals

       Samt godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøder og årsmøder

4.        Kassererens beretning

4a.  Evaluering af DVD filmen

5.        Nye medlemmer

5a.  Blad

6.        Det 10. årsmøde 2015

6a.  Gave til årsmøde

7.        Eventuelt

 

Ad. 1. Bent bød velkommen til bestyrelsesmødet i 3F. Kolding.

 

Ad. 2. Referat fra bestyrelsesmødet i Hirtshals 2014 blev enstemmigt godkendt

            Referat fra møder udsendes af referenten.

 

Ad. 3. Bent orienterede om året der er gået.

Vi har været på Bornholm i ferien og samtidig foretog vi optagelse af den indstillede Hans Johansen og i 3F Bornholm`s lokaler blev Hans adlet som andre er blevet det.

Hans var meget glad for optagelsen.

         

            Bent orienterede fra det nyligt afholdte landsmøde hvor Bent som den eneste fra Lauget deltog.

           Som sædvanlig var der oplægsholdere fra forbundet men John Bondebjerg udvidede sit oplæg,                                

           idet miljøkonsulent Kjeld H. Jensen meldte forfald på grund af sygdom.

           Ole Nors fra 3F Aalborg gav et oplæg om EU.

 

Fanen var glemt ude i èn af de delegeredes bil og kom først ind lørdag middag idet den delegerede ikke kom op om morgenen. Den blev ikke taget ud af etuiet.

 

           Bjarne Jakobsen fra Vejen afdeling havde et oplæg vedr. vikarer og samtidig stillede han spørgsmålet

           om landsklubben havde noget i ærmet vedr. fornyelse men der kom ingen svar.

 

Ad.3a. Evaluering af årsmøde i Hirtshals samt rundvisning på frysehuset Claus Sørensen.

          Bestyrelsen var enige om at det var et glimrende Laugsmøde i Hirtshals.

          Landsmødet startede med en rigtig god guidet rundtur i Hirtshals frysehus og det var en af de bedre.

 

           

               Bestyrelsen godkendte punkt 4b. her under punkt 3a. da ny dagsorden for bestyrelsesmøde og

                Årsmøde ikke kunne undgås at blive berørt herunder dette punkt.

 

  Ad. 4. Regnskabet ved årsmøde 2014 viste et overskud på kr. 7.720,00 kr., grundet overskud fra indkomne                                        

               tilskud i forbindelse med vores DVD projekt.               

 

                Bestyrelsen indstiller til årsmødet at kontingentet for indeværende år forbliver på kr. 150,00.

              Fortæring til bestyrelsesmøder betales af Lauget, hvis ikke andre gør.

 

Ad. 4a. Evaluering af DVD projektet.

Bestyrelsen er enige i at DVD projektet ikke blev rigtig godt. Vi var blevet lovet adgang til          frysehusene inden vi gik i gang med projektet men efter at der havde været møde i frysehusenes Branchebestyrelse blev vi nægtet adgang. Derved mistede vi muligheden for at lave filmen til en

helhed sammen med frysehusene.

 

Ad. 5.   Nye Medlemmer

            Hans Johansen fra Rønne blev optaget Lauget i sommer på Bornholm.

            Kjeld H. Jensen (Forbundet) og Magnus Demsitz blev indstillet til laugsmedlemmer i 2013 men kunne                               

            ikke møde op, derfor skal de optages sammen med de indstillede for i år.   (Kristian, Tonny).

 

Ad. 5a. Blad

           I stil med ”Kolde Nyheder” bliver der lavet et blad for Laugets medlemmer.

           Navnet i prototypen til bestyrelsesmødet er ”Kølehus - Avisen” men det kan ændres til årsmødet.

 

Ad. 6.   Årsmøde 2015 i København

            Frank Kieffer orienterede om hvor årsmødet kunne holdes men vi skal regne med at det bliver noget  

          dyrere end tidligere – København er jo blevet dyrere efter at Melodi Grad Prix blev afholdt her i  

          København.

          Der er taget udgangspunkt i at der ikke er noget arrangement med rundvisning om fredagen.

          Det er et problem at komme ind på hoteller i København i april måned 2015 idet der må være noget  

          andet i byen samme tid.

          Der bliver satset på at vi kan være i Hotel ”FY OG BI” ved Valby station, så bliver det også let at       

          komme til og fra stedet hvis ledsagerne skal på strøgtur.

 

Ad. 6a. Gave til jubilæums årsmøde

          Der er tænkt på en lille ting pr. delegeret men det må ikke koste noget da vi ikke har mange penge i  

          kassen.

 

Ad. 7. Eventuelt

          Vi drøftede lidt om hvor mange der har tilmeldt sig allerede.

          Landsmøde 2016 besluttes på årsmødet i København.

          Indstillinger af nye medlemmer for 2016 besluttes på bestyrelsesmødet i København

 

Referent: Ole Larsen

Bestyrelsesmøde d. 20. sept 2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Helberskov, fredag den 20. september 2013.

Tilstede: Bent Nielsen, Holger Fischer, Ole Larsen

Afbud: Ib J. Hansen.

 

Dagsorden:       1. Velkomst
                           2. Godkendelse af referat
                             3. Formandens beretning
                             4. Kassererens beretning
                             5. Nye medlemmer og næste årsmøde i 2014
                             6. Eventuelt

 

 

Ad.1. Bent bød velkommen til mødet.

Ad.2. Referat fra bestyrelsesmødet på KRYB I LY kro den 12. april 2013, blev godkendt.

Ad.3. Bent fortalte: Der er ikke sendt så mange ansøgninger ud til fonde, men der er kommet nogen tilbage om at posten ikke kan finde fonde på den adresse som brevene er udsendt til. Vi skal have opdateret vores udsendingslister så vores ansøgninger kommer de rigtige steder.

I forbindelse med Ib Johannes Hansen`s sygdomsfravær konstitueres Ole Larsen til referent og drøfter emnet med Ib og senere med årsmødet. Vi sender mange tanker og blomster til Ib i Hammel.

Bent har henvendt sig til vort indstillede medlem af lauget (Hans Johansen, Rønne) om han ønsker at blive adlet når forretningsudvalget kommer på ferie på Bornholm til sommeren 2014. Hans Johansen giver udtryk for at han gerne vil optages på et møde når vi kommer på besøg på Bornholm i uge 26 - 2014.

Hans Johansen bliver inviteret til en adlingsaften i det lejede sommerhus i den ovenstående uge.

På årsmødet på Hovborg kro i 2012 blev det besluttet at tage initiativ til et møde ved Odense Transport. Dette møde skulle være starten på at skabe interesse for en kraftigere agitation for bedre organisering på frysehusene i landsklubben og derfor var det første møde ved udgangen af 2012 et møde mellem respektive afdelinger som har medlemmer i branchen. På dette møde blev det besluttet at afholde et senere møde med samtlige tillidsfolk i landsklubben for at høre om deres organisationsproblemer og drøfte hvilke tiltag og værktøjer de havde brug for i deres organiseringsarbejde. Det kom frem at tillidsfolkene alle ville satse på mere synlighed – Besøg fra afdelinger og ¾ ville satse på uddannelse og netværk.

Derfor sagde Ole Larsen ved afslutningen at han og Kølehuslauget ville stille sig til rådighed for landsklub-ben til deres videre arbejde med hensyn til organisering Ole vil gerne deltage ved det næste bestyrelses-møde i landsklubben.

Til bestyrelsesmødet i landsklubben skulle Ole møde kl. 11.00, men måtte vente til kl. 12.30 med at komme ind til mødet og efter oplægget mente bestyrelsen ikke at der var grund til at gøre noget særligt idet forbundet havde søsat en ny tillidsmandsuddannelse og også mere agitation for tillidsvalgte.

Mødet i Odense møntede udi en forståelse for nødvendigheden af at deltage i uddannelse og skabe et netværk, men bestyrelsen følte ikke at der var grund til at gøre mere.

Vedrørende vores ansøgninger af tilskud fra afdelinger til DVD produktion er regnskabet nu følgende:


TILSKUDSGIVERE

Kr.

3F VEJLE

1.000,00

3F KOLDING

1.000,00

3F ESBJERG TRANSPORT

1.000,00

3F MIDTJYLLAND

 

3F THY-MORS

 

3F SKAGERAK

5.000,00

3F MARIAGER FJORD

1.000,00

3F VESTEGNEN

 

3F AABENRAA

 

3F MIDT & ØSTSJÆLLAND

 

3F FREDERIKSHAVN

 

3F KONGEÅEN

5.000,00

3F AALBORG

 

3F TRANSPORT & LOGOSTIK

 

3F ODENSE TRANSPORT

 

3F MEDIE & KULTURFOND

5.000,00

3F FORBUNDET

 

PALMEHAVENS VENNER

15.000,00

34.000,00

 

Der er tvivl om formanden for 3F Ungdom kan afse tid til at hjælpe os, så derfor er vi begyndt få andre til at se behovet og forståelse for vores interesse for at lave en DVD om kølehusarbejderes arbejde.

Ole Larsen skal sende en henvendelse til gruppeformand Jan Villadsen for et møde i forbundshuset. Ole har tilbudt transportgruppen vores tilsagn om støtte fra afdelingerne samt vores deltagelse ved interviews.

Vi afventer en tilbagemelding om dato/tid og sted via Jan Villadsen`s sekretær Anja.

Bent mener at vi skal sende en anmodning om støtte fra de 3 store frysehuskoncerner i lighed med ansøgning til afdelingerne.

Ad.4. Ole fremlagde regnskabet og forklarede om de enkelte poster i regnskabet.
Når alle har betalt deres kontingent for året 2013, er driftsregnskabet i balance.

Efter en debat om regnskabet indstillede bestyrelsen det til godkendelse.

Ad.5. Nye medlemmer 2014 er Per Kyhn Jensen og Kjeld H. Jensen og har sendt en forespørgsel til tidligere miljøkonsulent Magnus Demsitz, Hørsholm og forventer tilsagn i den nærmeste fremtid.

Bestyrelsen i lauget vil indstille Tony Vefling, Nyborg samt Preben Kristoffersen, Odense som nye medlemmer i 2015.
Samt at årsmødet 2015 (10 års jubilæum) holdes i København, med besøg på Bakken fredag.

Ad.6. Ole tager kontakt med Bente fra 3f. afdeling Bornholm, hvis vores overfart til Bornholm foregår med DSB, det kan jo være at Bente kan hjælpe os med transport på øen denne uge.
Der satses på juni måned i 2014.

 

Referent: Under Ib J. Hansen`s sygdomsfravær / Ole Larsen

Bestyrelsesmøde 23. september 2012

Referat fra bestyrelsesmøde i Jegum, søndag den 23. september 2012.

Tilstede var: Holger Fischer - Ole Larsen og Ib J. Hansen.
Afbud: Bent H. Nielsen p.g.a. sygdom

Dagsorden:

1.        Velkomst

2.        Godkendelse af referat fra sidste bestyrelses møde

3.        Formandens beretning

4.        Kassererens beretning

5.        Fremtidige arrangementer

6.        Indstilling af nye medlemmer

7.        Det 8. årsmøde 2013

8.        Eventuelt

 

Ad. 1. Holger bød velkommen i sin bolig samt i formandens fravær også til bestyrelsesmødet.

 

Ad. 2. Referat fra bestyrelsesmødet i Helberskov 2011, blev godkendt

Referat fra møder udsendes af referenten.

 

Ad. 3. I forbindelse med formandens fravær udgik dette punkt.

 

Ad. 4. Regnskabet viser et underskud på ca. 1200 kr., grundet løbende udgifter til hjemmeside og regningen fra sidste laugsmøde på Hovborg Kro

Bestyrelsen indstiller til årsmødet at kontingent indbetaling og regnskabet skal følge regnskabs år i stedet som nu hvor det løber indtil årsmødets afholdelse.

Samt at depositum til arrangementer skal være indbetalt senest en uge før deadline til kassereren.

Afbestillings regler er sendt ud til medlemmer, skal betragtes som en reminder til dem der ikke har betalt eller er tilmeldt.

Der er indtil videre tilmeldt 13. personer til årsmødet.

Skal det henstilles at der til lauges generalforsamling kun serveres en øl/vand og rest for egen regning eller skal det forsætte som det er nu.

Den nye laugs folder er lavet og rettet til.

John Berg og Karsten Nielsen er de to kandidater for 2013, da Roman Rogelio har meldt fra.

 

Ad. 5. Skal der fremover være med musik, da ikke alle er indstillet til at danse, det behøves ikke at være et must da en del hellere vil side og snakke og hygge sig. Men er der musik og dans tager vi det med.

Laugsmødet for 2014 kan det holdes i Hirtshals og for 2015 i Hobro.

Det undersøges om et bestyrelsesmøde kan holdes på Bornholm samt hvad det vil koste.

 

Ad. 6. For året 2014 indstilles Per K. Jensen (Landsklub formand) samt Kjeld H. Jensen (Forbundet) som nye laugs medlemmer.

Der er lavet en drejebog for adling af nye medlemmer, samt at der også skal laves en dagsorden til bestyrelses og laugs årsmøderne.

Kort bestyrelsesmøde fredag aften i forretnings udvalg for drøftelse at arrangementet.

 

Ad. 7. Med hensyn til rundvisning på Cold Star og årsmødet på Kryb I Ly Kro er der styr på arrangementet.

Angående tilmelding til laugsmøderne kan der godt strammes op, så at der godt kan meldes afbud hvis ikke man kan deltage.

 

Ad. 8. Ole tilbød at næste bestyrelses møde kan holdes i Helberskov i 2013.

Derefter takkede Holger for et godt og konstruktiv møde.

 

 

Referent:

Ib J. Hansen

2011

Referat fra bestyrelsesmøde i Helberskov lørdag den 10. september 2011.

 

 

 

Tilstede var:

Holger Fischer, Bent H. Nielsen, Ib J. Hansen og Ole B. Larsen.

 

Afbud:

 

Dagsorden:

 

1.     Velkomst.

2.     Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

3.     Formanden beretning.

4.     Kassererens beretning

5.     Fremtidige arrangementer.

6.     Indstilling af nye medlemmer.

7.     Evt.

 

Ad. 1.   Ole Larsen bød velkommen til bestyrelsesmøde i hans hjem Klitvejen 37, Helberskov.

            Bent bød også velkommen i de hyggelige lokale.

 

Ad. 2.   Referatet fra bestyrelsesmøde i Jegum blev godkendt.

            Lauget har besluttet at fremsende breve til Landsklubbens lokalklubber om mulige

            besøg fra Lauget.

            Disse breve er ikke afsendt men på landsmødet i år i Hirtshals blev det sagt at Laugets

            bestyrelse gerne ville stille os til rådighed, hvis klubberne ønsker dette.

 

Ad. 3.   Bent har sendt et takkebrev til direktør Jan Nielsen fra Agri Norcold for rundvisning i

            Vejen den 8. april 2011.

            Bent Nielsen har sendt et brev til Kurt Larsen Bring Frigo København, Hans Johansen,

            Espersen fisk Rønne og Grethe Jørgensen tidligere Olsen, Nyborg.

            Kurt Larsen og Hans Johansen er glade for at blive indstillet men Grethe takker nej.

            Der er fremsendt ca. 40 breve til fonde.

            Der er kommet et en tilbagemelding fra 3F`s mediefond at de vil støtte vores projekt med

            kr. 15.000,00 med den klausul at vi skulle være færdige inden 12 måneder.

            Da det er det eneste der er kommet, sætter vi projektet i bero til vi har fået en tilbage-

            melding fra Cold Stores Fonden.

 

Ad. 4.   Kassererens regnskab blev gennemgået og godkendt. I regnskabsåret indkøbte vi nye

            emblemer og det gjorde at regnskabet kun er i + på kr. 148,38.     

 

Ad. 5.   På årsmødet på Ærø kom Ole med den idè at lave en film/dvd om kølehusenes

            historie.

            Hvis der kommer tilbagemeldinger fra fonde udover fra 3F`s Mediefond, kører vi videre

            med projektet.

            Derudover tager laugets bestyrelse til indvielse af udvidelse i Vejen.

            Næste årsmøde forventes afholdt den 28. april 2012 og starter med en rundvisning på

            Bring Frigo`s frysehus i Kolding. Holger Fischer snakker med ledelsen om

            arrangementet. .

            Det er besluttet at kølehusarbejdernes landsklubs bestyrelse bliver inviteret til

            rundvisningen (hvis accept fra ledelse) på Bring`s frysehus og kommer med til spisning

            for egen regning.

            Bestyrelsesmøde i 2012 er den 21,22,23. september 2012 i Jegum ferieland.       

 

Ad. 6.   Der vil i år 2013 blive indstillet 2 nye medlemmer. Karsten D. Nielsen fra Hobro og

            Rogelio Roman, Aalborg

             

   

Ad. 7.   Evt.

 

 

                                                                                      Referent Ole Larsen.

  

 

 

 

2011


 

Referat fra bestyrelsesmøde i Jegum lørdag den 5. marts 2011.

 

 

 

Tilstede var:

Holger Fischer, Bent H. Nielsen og Ole B. Larsen

 

Afbud: Tina G. Jensen

 

Dagsorden:

 

1.     Velkomst.

2.     Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

3.     Formanden beretning.

4.     Kassererens beretning

5.     Fremtidige arrangementer.

6.     Indstilling af nye medlemmer.

7.     årsmøde 2011.

8.     Evt.

 

Ad. 1.   Holger Fischer bød velkommen til bestyrelsesmøde i hans hjem Hybenvangen 18,

            Jegum ferieland.

            Bent bød også velkommen og fortalte at der var forfald ved Tina G. Jensen.

 

Ad. 2.   Referatet fra bestyrelsesmøde i Kolding blev gennemgået.

            Lauget har besluttet at fremsende breve til Landsklubbens lokalklubber om mulige

            besøg fra Lauget.

            Referatet blev godkendt.

 

Ad. 3.   Bent har fået et takkekort fra Annie Sørensen vedr. bårebuket til Jørgen Sørensen`s

            bisættelse.

            De indstillede kølehusarbejder og tidligere tillidsmand Karl Jessen fra Vejen, Ib J.

            Hansen har sagt ja til at blive optaget i lauget og deltager på årets årsmøde i Vejen.

            Siden sidste årsmøde er der ansøgt 20 fonde om tilskud men fået afslag fra alle.

            Til årsmødet på Ærø har Agri-Norcold ydet et beløb på kr. 3.000,00.

            Årsmødet på Hotel Ærø var en stor succes og var udvidet med fredagen og den ekstra

            tid blev brugt til en rundtur på hele øen og et godt besøg i Ærøskøbing.

            Der var dog det minus at der skulle betales en færgebillet og der skulle betales for leje

            af sal til bestyrelsesmøde på hotellet.

 

Ad. 4.   De manglende kontingent indbetalinger blev drøftet meget. Det er tidligere vedtaget at

            kontingent skal være indbetalt inden årsmøde på konto i SPAR NORD 9190

            4570216452.

            Det viser sig at være et problem og bestyrelsen finder det nødvendigt at stramme op til

            at kontingentet skal være betalt hvert år inden årsmøde, ellers kan man ikke deltage på

            årsmødet og har dermed ekskluderet sig selv.

            Kassererens regnskab blev gennemgået og godkendt.     

 

Ad. 5.   På årsmødet på Ærø kom Ole med den idè at lave en film/dvd om kølehusenes

            historie.

            Steen Horst syntes at det var en god idè og mente at vi kunne gøre det samme som

            Bent, Steen og Ole gjorde da jubilæumbogen ”En kold tid” blev lavet.

            Steen Horst stillede sig til rådighed og mente at vi skulle mødes i Odense og lave en

            drejebog for at komme i gang.

            Der er nu afholdt 2 møder i forbindelse med forberedelse af filmen. Filmen skal laves

            med udgangspunkt i bogen ”En kold tid”. Drejebogen er lavet og den vil blive forelagt

            til årsmødet i Vejen

 

Ad. 6.   Der er i år 2011 indstillet 2 nye medlemmer som deltager og bliver adlet på årsmødet.

            Der var drøftelse af fremtidige emner til lauget og til årsmødet skal det vedtages hvem

            der skal indstilles.

   

Ad. 7.   Dette årsmøde starter fredag den 8. april med en rundvisning på Agri-Norcold`s

            frysehus i Vejen.

            Fra koncernen deltager tidligere A/S bestyrelsesformand Svend Pedersen og

            nuværende direktør Jan Nielsen viser rundt på frysehuset hvor der lige har været

            rejsegilde på deres nye udvidelser.

            Det vil være nødvendigt med tilmelding. Rundvisningen begynder præcis kl.

             14.00 .

                     

            Det er besluttet at kølehusarbejdernes landsklubs bestyrelse bliver inviteret til

            rundvisningen på Vejen frysehus og komme med til spisning på Hovborg kro fredag

            aften for egen regning.         

 

 

                                                                                                                  Referent Ole Larsen.


2010

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Kolding søndag den 28. februar 2010.

 

 

 

Tilstede var:

Ole, Holger og Bent.

 

Dagsorden:

 

1.     Velkomst.

2.     Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

3.     Formanden beretning.

4.     Fremtidige arrangementer.

5.     Regnskab.

6.     Indstilling af nye medlemmer.

7.     Evt.

 

Ad. 1.   Holger Fischer bød velkommen til bestyrelsesmøde i hans hjem på Topasvej i Kolding.

            Bent bød også velkommen og fortalte at der var forfald ved Tina G. Jensen.

 

Ad. 2.   Referatet fra Lindenborg kro blev gennemgået.

            På Lindenborg kro vedtog vi at årsmødet 2010 skal være ved Hotel Ærøskøbing på

            Ærø.

            Prisen på kr. 995,00 pr. person er med alt inklusiv, men der vil være en billet til færgen

            til Ærø.

            Årsmødet bliver den 25/26. september 2010.

            Referatet blev godkendt.

 

Ad. 3.   Der er i år en ændring med hensyn til betaling opholdet.

            75% af beløbet skal være betalt senest den 25. juni 2010, derfor er vi nødt til at beslutte

            At deltagerne skal indbetale kr. 995,00 pr. person på Laugets konto allerede den 15.

            juni 2010.

            Der er tillæg på enkeltværelse på kr.150,00. Hvis man vil komme allerede om

            fredagen, er der et tillæg på kr. 250,00.

            Beløbet skal derfor indsættes på konto i SPAR NORD 9190 4570216452.

            Tilbud og indhold bliver tilsendt alle medlemmer.

 

            Siden sidste bestyrelsesmøde er der sket det at Jørgen Sørensen er blevet opereret for

            et sammenfald i ryggen.

            Vi tænker meget på ham og håber at Jørgen Sørensen stadig kan deltage på vores

            årsmøder.

            Der er igen i år sendt 40 ansøgninger til fonde, men der er i øjeblikket ingen

            tilbagemelding om støtte.

 

Ad. 4.   Tina har givet udtryk for at fremtidige møder kunne afholdes som dagsarrangementer

            og så kan deltagerne selv bestemme om man vil overnatte.

            Bestyrelsen har besluttet at gennemføre årsmøderne som weekendophold forskellige

            steder i landet.

            Ole larsen har talt med Svend Pedersen fra Agri-Norcold om et besøg på Agri-Norcold i

            Hobro.

            Svend Pedersen har afholdt en afskedsreception den 27. januar, men har indvilget i at

            hvis han bliver ringet op fra Lauget, vil han komme og være tilstede ved et arrangement

            og rundvisning på Agri-Norcold i 2010.

            Lauget har besluttet at fremsende breve til Landsklubbens lokalklubber om mulige

            besøg fra Lauget.

 

Ad. 5.   Det henstilles til at kontingentet bliver betalt efter de vedtagne regler på Laugets konto i

            SPAR NORD 9190 4570216452.

 

Ad. 6.   Der indstilles i år 2010 3 nye deltagere til Lauget.

            I øjeblikket undersøges om deres samtykke inden offentliggørelse af navnene.

            De nye medlemmer vil blive offentliggjort ved landsklubbens 50 årige jubilæum den 3-4-

            5 september 2010 i Kolding.

   

   

Ad. 7.   Bestyrelsen håber på mange tilmeldinger til årsmødet på hotel Ærø Strand i Marstal på

            Ærø.

 

                                                                                                                  Referat Ole Larsen.

 


 

2009


 

Referat fra Bestyrelsesmøde på Lindenborg kro lørdag d. 26. Sept.2009.

 

Tilstede var: Oldermand Bent Nielsen og Kasserer Ole Larsen.

Fraværende med afbud: Tina G. Jensen (Fødselsdag) og Holger Fischer (Safari).

 

Dagsorden:

 

Punkt 1.      Formandens beretning.

Punkt 2.      Årsmøde.

Punkt 3.      Kontingent.

Punkt 4.      Nye medlemmer.

 

Ad. 1            Bent fortalte at Holger havde fået tilsendt materiale fra

                      Ærø Strand.

Ad.2             Det blev drøftet om årsmøderne skulle ændres, da der var

                      mange afbud.

                      Ole omtalte feriekolonier, som kunne lejes for ca.

                      kr.7.000,00.

Vi skulle så have mad udefra og selv vaske op og gøre rent

 efter os om søndagen – Ved 20 deltagere ca. kr. 500,00 pr. person.

Vi ville tage det op ved årsmødet.

 

Ad.3             Det er ikke alle som har betalt op før årsmøde 2009.

 

Ad. 4            Der er ikke indstillet nye medlemmer, men det tidligere

                     indstillede medlem Jytte Kieffer er ikke adlet endnu.

Tidligere indstillede kandidater er: Lindy Grønkær, Hirtshals.

Jens E. Christensen, Esbjerg og Jan Malling, Nyborg.

2008

 

 

   Referat fra Laugets bestyrelsesmøde lørdag d. 19/4 2008.

   Punkt. 1. Referat fra 2007, er ikke skrevet endnu men det    

                    blev besluttet at kladden fra mødet, renskrives og

         udsendes senere.

   Punkt. 2. Laugsformanden meddelte at Laugets årsmøde

2008, afholdes lørdag d. 6-7 september på hotel

Ringkøbing, Torvegade 18 – 6950 Ringkøbing.

Lauget har ansøgt 30 fonde for støtte til Lauget.

Alle har indtil nu afslået.

   Punkt. 3. Til årsmødet skal det besluttes om vi fremover

samtidig med årsmøde, skal lave en rundtur.

   Punkt. 4. Ole arbejder med at lave en hjemmeside.

   Punkt. 5. Vi laver en Power Point præsentation af Lauget

& landsklub til kølehusarbejdernes landsmøde.

   Punkt. 6. Kontingent betales senest ved årsmøde og kon-

tingentet forudbetales fremover.

På Kølehuslaugets vegne

 

Ole Larsen.